اصول حسابرسی(ممیزی) مالیاتی

 • 2021-05-04 00:31:17
 • پژواک دانش
اصول حسابرسی(ممیزی) مالیاتی

اصول حسابرسی(ممیزی) مالیاتی

 

این قسمت بر اساس آخرین قوانین مقررات ماده 219 ق.م.م

بخش های گزارشگری حسابرسی مالیاتی شامل موارد های زیر می باشد که عبارتند از:

1: قوانین و مقررات: مباحث ضمانت اجرایی گزارشگری مالیاتی

2: انواع حسابرسی: موضوعات نحوه انتخاب و روش حسابرسی

3: فرآیند حسابرسی: بررسی و رسیدگی درآمدها و هزینه ها

4: گزارش حسابرسی: انواع گزارش حسابرسی مالیاتی و گزارش نویسی

 

اهم مواد قانونی حسابرسی مالیاتی هم بر اساس چهار ماده زیر است که عبارتند از:

 

1- ماده 219 قانون مالیات های مستقیم:

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخوداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود...

که بر اساس سه مورد زیر انجام می گردد که عبارتند از:

 • شناسایی
 •  تشخیص در آمد مشمول مالیات
 • مطالبه و وصول مالیات

 

ماده های که به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، ارتباط دارند عبارتند از:

ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده: شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص. مصالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احزار مشاغل  از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و بر خورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است. به موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

 

ماده 28 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

 

2: ماده 95 قانون مالیات های مستقیم:

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

 

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اضهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد...

که بر اساس سه مورد زیر انجام می گردد که عبارتند از:

 • اسناد و مدارک
 • دفاتر
 • اظهارنامه مالیاتی ابرازی

 

ماده های که به ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، ارتباط دارند عبارتند از:

 

ماده 106 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.

ماده 94 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

 

3: ماده 97 قانون مالیات های مستقیم:

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن ها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارئه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قاونی نیست.

که بر اساس سه مورد زیر انجام می گردد که عبارتند از:

 • فعالیت
 • اطلاعات اقتصادی کسب شده
 • اظهارنامه مالیاتی بر آوردی

 

ماده های که به ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، ارتباط دارند عبارتند از:

 

ماده 106 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و تبصره آن تعیین می شود.

 

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی....

 

ماده 100 قانون مالیات مستقیم: مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

 

4: ماده 229 قانون مالیات مستقیم:

ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.

که بر اساس سه مورد زیر انجام می گردد که عبارتند از:

 • مراجعه
 • ارائه
 • رسیدگی

 

آیین نامه ماده 219ق.م.م:

د :  اداره امور مالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه های کاری می شود.

ﻫ : حوزه کاری: فرآیند های مالیاتی بر اساس مقررات این آیین نامه در حوزه های کاری مختلف ( از جمله شناسایی و ثبت نام، دریافت و پردازش اظهارنامه، حسابرسی) حسب مورد انجام می شود.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.