حوزه های کاری مالیاتی / اعتراض و توافق/ اعتراضات و شکایات

حوزه های کاری مالیاتی / اعتراض و توافق/ اعتراضات و شکایات

 

ماده31- در کلیه مواردی که موًدی یا وکیل تام الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتبا نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است یا رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نماید و مسئول مربوطه موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل و اسناد و مدارک مودی یا وکیل تام الاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

 

به استناد مفاد این ماده، پرونده های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف با مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده 203 و قسمت اخیر تبصره 2 آن و ماده 208 قانون ابلاغ شده باشد و مودی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

 

تبصره1- در مورد پرونده هایی که مسئول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد. این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.

 

حوزه های کاری مالیاتی/ اعتراض و شکایات

ماده36- امور خدمات مودیان سراسر کشور موظفند کلیه اوراق مقرر در قانون وق.م.1 و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی را که از طرف مودی به صورت دستی یا پستی یا الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل می گردد، دریافت و ضمن ارائه رسید به مودی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند.

 

ماده 37- حوزه کاری اعتراضات و شکایات موظف است:

پس از دریافت اعتراض یا شکایت ضمن بررسی اعتراض یا شکایات طبق مقررات قانون و ق.م.1.1 و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند.

 

ماده 38- سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین ماموران مالیاتی شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

 

ماده 39- راًی هیات حال اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مستدل کلیه اعضا هیاًت مطابق مقررات ماده 248 قانون باشد.

 

همچنین می بایست در صورت تعدیل یا رفع تعرض نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده هیات های قبلی در سامانه اقدام شود.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.