حوزه های کاری مالیاتی مطالبه و وصول و ابلاغ اوراق مالیاتی

حوزه کاری مالیاتی/ مطالبه و وصول

 

ماده 32- درخواست صدور گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجه های امور مودیان سراسر کشور، دریافت و پس از بررسی توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی مذکور با امضا سیستمی مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مودی برای دریافت گواهی یا مفاصا حساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مودیان مربوط به مودی تسلیم می شود.

 

ماده 33- در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.1.1 میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی شود، برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی صادر می شود.

 

ماده 34- چنانچه براساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه وصولی اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد اقدام نماید.

 

پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.

 

ماده 35- در مواردی که بموجب قانون وق.م.1.1 مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مودی باشد با تایید مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان و بر اساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد.

 

حوزه های کاری مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی

 

ماده40- ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمان مودیان واگذار می شود. ماموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مودیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را براساس مواد 203 الی 209 قانون به مودیان مالیاتی ذیربط ابلاغ نمایند.

 

تبصره1- سازمان می تواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 219 قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.