نحوه پذیرش اسناد در حسابرسی مالیاتی

نحوه پذیرش اسناد در حسابرسی مالیاتی:

 

1-ابزرای = ارزش منصفانه (عدم ارائه بها- عدم ارائه فروش- خرید صوری- فروش صوری)

 

2-عدم ابزار= سامانه (هدم ارائه اسناد- کتمان- خرید ناقص- فروش ناقص)

 

تعریف ارزش منصفانه:

 

1-طبق تعریف استاندارد ایران: ارزش منصفانه مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

 

2-تعریف IFRS  : طبق IFRS ارزش منصفانه، مبلغی است که در زمان اندازه گیری، فعالان بازار می توانند در معامله ای منظم از فروش دارایی بدست آورند یا برای انتقال بدهی پرداخت کنند.

 

3-مفروضات ارزشیابی ارزش منصفانه: ارزش منصفانه نوعی معیار اندازه گیری بازار محور است و می بایست بر مبنای مفروضات فعالان بازار انجام گیرد.

 

تعیین فعالان بازار بالقوه یک گام مهم در فرایند کلی تعیین ارزش منصفانه می باشد. فعالان بازار، همان خریداران و فروشندگان در بازهای اصلی (یا بازارها با بیشترین صرفه) برای یک دارایی یا بدهی هستند که ویژگی هایی به شرح ذیل دارند:

 

الف) مستقل از یکدیگرند.

 

ب) مطلع هستند و درک معقولی از دارایی یا بدهی و معامله با استفاده از تمام اطلاعات موجود(شامل اطلاعاتی که ممکن است از مجرای تلاش های شرکت آزمایی که معمول و مرسوم هستند) دارند.

 

پ) قادر به انجام معامله هستند.

 

ت) مایل به ورود به معامله هستند( یعنی برای انجام معامله انگیزه دارند و برای ورود به معامله اجباری وجود ندارد.)

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.