روش های ارزشیابی در ارزش منصفانه Fair Value

روش های ارزشیابی در ارزش منصفانه Fair Value :

 

1-رویکرد بازار:

 

IFRS13 رویکرد بازار را بعنوان رایج ترین رویکرد ارزشیابی معرفی می کند. در این رویکرد از قیمتها و سایر اطلاعات به دست آمده از معاملات بازار برای دارایی ها، بدهی ها یا گروه دارایی ها و بدهی ها که همانند یا قابل مقایسه هستند استفاده می شود. از این رو، رویکرد بازار از قیمتهایی استفاده می کند که فعالان بازار بابت معامله دریافت یا پرداخت می کنند.

 

دو روش مهم ارزشیابی مبتنی بر رویکرد بازار عبارتند از:

الف-روشهای ارزشیابی که از ضرایب بازار استفاده می کنند.

ب-قیمت گذاری ماتریسی

 

2-رویکرد در آمدی:

طبق IFRS13  رویکرد درآمدی بیانگر روشهای ارزشیابی است که مبالغ آتی را به یک مبلغ جاری مجزا (تنزیل شده) تبدیل می کند. اندازه گیری ارزش منصفانه با استفاده از رویکرد درآمدی نشان دهنده انتظارات فعلی بازار از آن مبالغ آتی است.

 

3-رویکرد بهای تمام شده:

طبق IFRS13 رویکرد بهای تمام شده بیانگر مبلغی است که در شرایط جاری برای جایگزین ظرفیت خدمت رسانی دارایی لازم است. رویکرد بهای تمام شده عموما به منظور اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی مشهود نظیر ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

سطوح سه گانه سلسله مراتب ارزش منصفانه:

 

سطح1-قیمتهای اعلام شده (تعدیل نشده) در بازارهای فعال برای دارایی ها و بدهی ها همانند که واحد تجاری در تاریخ اندازه گیری به آنها دسترسی دارد.

 

سطح2- داده هایی به جز قیمتهای اعلام شده قرار گرفته در سطح 1 که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای دارایی یا بدهی قابل مشاده است.

 

سطح3-داده های غیر قابل مشاده (نظیر داده های خود واحد گزارشگر) با تمایز بین داده های ورودی قابل مشاهده در بازار که عینیت بیشتری دارد و داده های غیر قابل مشاهده که از ذهنیت بیشتری برخوردارند میزان اتکا پذیری اندازه گیری های ترزش منصفانه نیز مشخص می شود.

 

اهداف افشاء ارزش منصفانه IFRS  :

 

در IFRS13 الزاماتی برای افشاء در نظر گرفته شده است که برای استفاده کنندگان صورتهای مالی شفافیت بیشتری به شرح زیر فراهم کند:

 

الف)میزان استفاده از ارزشهای منصفانه برای اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها

 

ب)روشهای ارزشیابی داده های ورودی و روشهای ارزشیابی و مفروضات مورد استفاده در اندازه گیری ارزش منصفانه

 

ج)تاثیر اندازه گیری سطح 3 ارزش منصفانه بر سود و زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.