سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات

سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات

 

مالیات بر درآمد املاک

1:در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول، مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده 191،238 و فصل سوم از باب پنجم قانون خواهد بود.

 

2:اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قاون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.

 

3:در خصوص مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون، حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه می بایست با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه و بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مالیات متعلق را مطالبه نماید.

 

مالیات بر درآمد حقوق:

1:اداره امور مالیاتی ذی صلاح ماده 90 قانون، در خصوص مودیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مودی در آن اداره حسابرسی می گردد و در خصوص سایر مودیان از جمله اشخاص موضوع ماده 2 قانون یکی از ادرات مالیاتی به تشخیص سازمان می باشد.

 

مالیات اشخاص حقوقی منحله:

1:تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 116 قانون و بر اساس ماده 115 قانون و سایر مقررات مربوط، در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد.

 

2:جرایم موضوع ماده 169 قانون، مشمول مقررات مواد 191 و 238 می باشد.

 

3:در صورت عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره 2 ماده 103 و ماده 107 قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد 191،238 و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.