کاربرد دستور if در پی اچ پی

  • 2021-06-20 22:30:26
  • پژواک دانش
کاربرد دستور if در پی اچ پی

دستورات شرطی :

زبان های برنامه نویسی ساختار یافته دارای دستورات شرطی می باشند . دستورات شرطی با برقراری شرط خاصی مجموعه ای از دستورالعمل ها را اجرا می نمایند. PHP دو نوع دستور شرطی را ارائه می نماید.

دستور شرطی if:

این دستور بر اساس شرط خاصی مجموعه ای از دستورات را اجرا می کند. به مثال if توجه کنید:

php?>

;10=a$

;16=b$

دستور شرطی یک خطی//;'if ($a<=$b) echo 'b bozorg tar az a ast

خروجی

b bozorg tar az a ast

برنامه بالا حالت ساده if است و فقط یک حالت دارد اگر a کوچکتر از b باشد متن چاپ می شود در غیر این صورت هیچ مقداری چاپ نمی شود.

 

نکته: در if اگر شرط ما یک خط باشد به باز و بسته کردن بلاک نیست و برای خوانایی برنامه از بلاک باز و بسته استفاده می شود. به مثال if2 توجه کنید:

 

php?>

;150=a$

;120=b$

;if ($a<=$b) 

}

;' echo 'b bozorg tar az a ast

{

اگر//else

}

;' echo 'a bozorg tar az b ast

{

<?

خروجی

a bozorg tar az b ast

 

در مثال بالا دو حالت بیشتر پیش نمی آید یا a بزرگتر است یا b. دستور else در if به معنی اگر است در مثال بالا اگر a کوچکتر از b باشد متن اول چاپ می شود ولی اگر a بزرگتر از b باشد متن دوم چاپ می شود.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین طراحی وب با PHP   کلیک کنید.