دستور elseif و دستور switch در PHP

  • 2021-06-20 23:16:39
  • پژواک دانش
دستور elseif و دستور switch در PHP

دستور شرطی elseif:

دستور شرطی elseif این امکان را فراهم می کند تا در صورت برقراری شرط دستور if شرط های دیگری را بررسی کنیم به مثال  elseif توجه کنید:

php?>

;8=a$

;if ($a<=$b)

}

;echo $a-$b

{

;elseif ($a==$b)

}

;echo $a+$b

{

else

}

;echo $a*$b

{

<?

خروجی:

56

در مثال بالا ابتدا بررسی می شود که آیا a$ کوچکتر از b$ است یا نه. اگر این شرط درست باشد مقدار تفاضل a,b را چاپ می کنیم و اگر شرط درست نباشد دوباره بررسی می کنیم که آیا a,b با هم مساوی هستند اگر مساوی بودند مجموع دو را چاپ می کنیم و اگر مساوی هم نبودند ضرب دو مقدار را چاپ می کنیم.

 

دستور شرطی switch:

در بعضی مواقع ما می خواهیم تساوی مقدار یک متغیر را با مجموعه ای از مقادیر متفاوت بررسی کنیم و در صورت تساوی با مقدار متغییر با هر یک از این مقدارها مجموعه ای از دستورات را اجرا کنیم و در این مواقع از دستور  switch استفاده می کنیم. دستور  switch معادل مجموعه ای از دستورات if است که بر روی یک شرط یا عبارت یکسان اجرا می شوند .به مثال زیر توجه کنید:

 

php?>

;5=a$

switch($a)

}

: 1 case

;'echo 'a=1

; break

: 2 case

;'echo 'a=2

; break

: 3 case

;'echo 'a=3

; break

: de fault

echo 

; '!?=a'

{

<?

خروجی:

!?=a

 

در مثال بالا دستور switch مقدار متغیر a  را دریافت کرده و آن را با مقادیر case ها ی خود مقایسه می کند و وقتی هیچکدام از caseهای دستور switch با مقدار دریافتی مساوی نباشد دستور داخل default اجرا می شود.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین طراحی وب با PHP   کلیک کنید.