کاربرد عبارات بولی

  • 2021-06-22 13:16:35
  • پژواک دانش
کاربرد عبارات بولی

کاربرد عبارات بولی در زبان پایتون:

 

یک عبارت بولی عبارتی است که درست true یا نادرست false است در پایتون عبارتی که صحیح است مقدار 1 و عبارتی که نادرست است مقدار 0 را دارا است. عملکرد == دو مقدار را مقایسه و یک مقدار بولی را تولید می کند:

 

5 == 5 <<<

1

6 == 5 <<<

0

 

در دستور اول دو عملوند با هم برابرند بنابراین عبارت، true 1  ارزیابی می شود و در دومین دستور 5 با 6 برابر نیست و لذا نتیجه false 0 است.

 

عملکرد == یکی از عملگرهای مقایسه ای است. دیگر عملگرهای مقایسه ای عبارتند از:

 

X با Y برابر نیست با X مخالف Y است     X ! =Y

X از Yبزرگتر است  X>Y

X از Yکوچکتر است  X<Y

X بزرگتر یا مساوی Y است  X>=Y

X کوچکتر یا مساوی Y است  X<=Y

 

اگر چه ممکن است این عملگرها برایتان آشنا باشند، اما نمادهای پایتون با نمادهای ریاضی متفاوتند. یکی از خطاهای معمول، استفاده از علامت = به جای علامت == است. به خاطر داشته باشید که = یک عملگر نسبت دهی و == یک عملگر مقایسه ای است. لازم به ذکر است که نماد های =<  بزرگتر یا مساوی و => کوچکتر یا مساوی در پایتون، تنها به همین صورت قابل استفاده اند و صورت های دیگری نظیر <= یا >= که ممکن است در ریاضی استفاده شود، غیر مجاز می باشند.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.