کاربرد دستور if در زبان پایتون

  • 2021-06-22 14:28:44
  • پژواک دانش
کاربرد دستور if در زبان پایتون

اجرای عبارت شرطی در زبان پایتون:

 

برای نوشتن یک برنامه مفید تقریبا همیشه به یک توانایی برای بررسی شروط و تغییر رفتار برنامه بر اساس آنها نیازمندیم. دستورات شرطی این توانایی را به ما می دهند. ساده ترین دستور شرطی if است:

 

: 0 < if x

"print "x is positive

 

عبارت بولی که بعد از دستور if می گیرد، شرط نامیده می شود. اگر شرط درست باشد دستور کنگره گذاری شده اجرا می شود و در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمی افتد.

 

همچون دیگر دستورات مرکب، دستور شرطی if نیز از یک عنوان و بلوکی 

از دستورات است:

: HEADER

FIRST  STAEMENT

. . . 

LAST STATEMENT

 

عنوان Header از یک خط جدید آغاز می شود و با یک کولن (:) پایان می یابد. دستورات کنگره گذاری شده که در ادامه می آیند یک بلوک نامیده می شوند. اولین دستوری که از کنگره گذاری خارج شود، پایان بلوک را مشخص می کند. گزاره ای یا گزاره هایی که درون یک دستور مرکب محصور شده است بدنه نامیده می شود.

 

هیچ محدودیتی در تعداد دستوراتی که در بدنه یک دستور if قرار می گیرد وجود ندارد، اما وجود حداقل یک دستور الزامی است. بعضی اوقات داشتن بدنه ای بدون دستور، مفید است و معمولا جهت  نگه داشتن جا برای کدی که هنوز ننوشته اید انجام می گردد. و در آن صورت می توانید در قسمت بدنه از دستور pass که هیچ عملی انجام نمی دهد استفاده کنید.

 

اجرای انتخاب های دوگانه:

 

دومین فرم دستور if اجرای انتخاب های دوگانه است که در آن دو احتمال  وجود دارد و شرط معین می کند کدامیک اجرا شود. الگوی این حالت به صورت زیر است:

 

: if x%2 == 0 

"print   x , " is even 

:else

"print   x , " is odd

 

 می دانیم که وقتی باقی مانده تقسیم x بر 2 صفر است، x زوج می باشد و برنامه پیغامی را مبنی بر این نتیجه می دهد. اگر شرط غلط باشد دومین دسته از دستورات اجرا می شوند. از آنجایی که شرط باید true یا false باشد. دقیقا یکی از انتخاب ها اجرا خواهد شد. انتخاب ها شاخه هم نامیده می شوند زیرا آنها همچون شاخه هایی در روند اجرا هستند.

 

به علاوه اگر شما به بررسی زوج یا فرد بودن یک عدد نیاز دارید می توانید آن را در یک بسته بندی قرار دهید این بسته بندی یک تابع است:

 

: def printparity (x)

:if x%2 == 0

"print x , "is even

:else

"print x, "is odd

 

برای هر مقدار printparity , x یک پیغام مناسب نمایش می دهد و وقتی که شما آن را فراخوانی می کنید می توانید هر عبارت صحیحی را به عنوان آرگومان به آن بدهید:

 

(17) Printparity <<<

17

is odd 

21==y<<<

(Y+1) Printparity <<<

22

is even 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.