مهاجرت به استرالیا

  • 2021-06-22 15:07:47
  • پژواک دانش
مهاجرت به استرالیا

Visa Australian:

ویزاي توریستی استرالیا به متقاضی آن اجازه میدهد براي مدت سه ماه به منظور گردش و تفریح، دیدار از بستگان و آشنایان و یا حتی گذراندن دورهي تحصیلی کوتاه مدت، به استرالیا سفر کند. اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي ویزاي آن کشور است.

 

فرم موردنظر را میتوانید از وبسایت امور کنسولی استرالیا و همینطور از بخش روادید سفارت استرالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر کدام از مسافران به صورت جداگانه تکمیل گردد. براي درخواست روادید استرالیا حضور متقاضی الزامی است و مصاحبه انجام میگیرد. مدارك موردنیاز مدارکی که باید علاوه بر فرم تقاضاي روادید به امور ویزاي سفارت استرالیا تحویل دهید، شامل موارد زیر است:

 

تمامی مدارك فارسی باید به ترجمهي رسمی انگلیسی رسیده باشند و از هر کدام یک سري کپی در پرونده موجود باشد؛

 

اصل مدارك بعد از تصمیم گیري در مورد صدور ویزا، به شما بازگردانده میشود و کپی آنها در پروندهي شما در سفارت استرالیا باقی میماند.

 

1: شناسنامه ایرانی

 

2:گذرنامه= اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ درخواست سفر به استرالیا باشد. کپی را از صفحات یک تا پنج و همینطور صفحاتی که قبلاً در آنها مهر روادید خورده است، تهیه کنید.

 

3:عکس رنگی 6٭4=یک قطعه براي هر کدام از متقاضیان

 

4: کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه (براي متقاضیان مرد 18 تا 50 ساله)

 

5: مدارك مالی مانند گردش حساب بانکی شش ماه اخیر که نشاندهندهي توانایی مالی شما براي سفر به استرالیا خواهد بود.

 

6:در صورت اشتغال، قرارداد کاري، آخرین فیش حقوق و نامه از کارفرما با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و برگهي تائیدیهي مرخصی

 

7:در صورت کارفرما بودن= جواز کسب یا مجوزهاي تاسیس شرکت، کارت بازرگانی و کلیهي مدارکی که نشانگر وضعیت شغلی متقاضی باشد.

 

8: در صورت دانشجو یا محصل بودن= گواهی اشتغال به تحصیل

 

9: در صورتی که دعوتنامه دارید= نامه ي دعوت، مدارك تابعیت و آدرس کامل اقوام یا آشنایان ساکن استرالیا را ضمیمهي مدارك کنید.

 

 زمان رسیدگی به تقاضاي روادید استرالیا متغیر است ولی اگر تمامی مدارك تکمیل شده باشد، عموماً تا یک ماه بعد مشخص شده که شما واجد دریافت ویزاي استرالیا هستید و یا خیر.

 

 انواع ویزاهاي توریستی کشور استرالیا عبارتند از:

 

1:ویزاي توریستی

 این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت گردش و یا تفریح قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

 

2: ویزاي توریستی خانوادگی= این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت دیدن افراد فامیل و بستگان خود قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

 

3:ویزاي توریستی کاري= این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت بازدید از یک نمایشگاه یا کنفرانس کاري قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

 

4:ویزاي توریستی پزشکی= این نوع ویزا در مدت زمان معین و براي متقاضیانی که جهت مراجعه به یک بیمارستان تخصصی یا یک کلینیک تخصصی قصد سفر به کشور استرالیا را دارند صادر می گردد. دارندگان این نوع ویزا اجازه اقامت براي همیشه یا اجازه کار در کشور استرالیا را ندارند.

 

جهت ثبت نام وبینار مهاجرت به استرالیا اینجا کلیک کنید.