ویزای آمریکا

  • 2021-06-28 20:00:20
  • پژواک دانش
ویزای آمریکا

در مورد انواع ویزاهای ایلات های متحده آمریکا

 

ویزاهاي آمریکا را میتوان به دو دسته کلی مهاجرتی و غیر مهاجرتی تقسیم کرد. در زیر به انواع متداولتر این ویزاها اشاره میشود. ویزاي مهاجرتی این نوع ویزا براي کسانی که قصد اقامت دائم بدون محدودیت زمانی در ایالات متحده را دارند صادر میشود. برخی از مهمترین انواع این ویزا عبارتند از:

 

نام ویزا: توضیح

:DV ویزاي گوناگونی مثل قرعه کشی گرین کارت

EB-5:مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

IR-5 تا  IR-1 : مهاجرت از طریق خانوادگی یا بستگان درجه اول یک تبعه آمریکا

 

ویزاي غیر مهاجرتی این نوع ویزا جهت بازدیدهاي موقتی مثل گردشگري، کار، تجارت و تحصیل صادر میشود. برخی از مهمترین انواع این ویزا عبارتند از:

 

نام ویزا : توضیح

1-F: دانشجویی آکادمیک

2-F: همسر و فرزندان دارندگان ویزای F-1

J-1: بازدیدکنندگان مبادله ای یا در اصطلاح انگلیسی exchange visitors گفته می شود.

J-2: همسر و فرزندان دارندگان J-1

 

ویزاي دومنظوره اگر چه این ویزاها مهاجرتی نیستند، اما برخلاف سایر ویزاهاي غیر مهاجرتی دارندگان ویزاي دو منظوره مجاز هستند که در حالی که داراي این ویزا هستند براي مهاجرت و دریافت گرین کارت اقدام کنند. برخی از مهمترین انواع این ویزا عبارتند از:

 

نام ویزا: توضیح

K-1: ویزای کاری برای مشاغل خاص.

K-2: نامزد فرد تبعه آمریکا

K-2: فرزندان نامزد فرد تبعه آمریکا

K-3: همسر فرد تبعه آمریکا و در مرحله انتظار برای گرین کارت

K-4: فرزندان فرد تبعه آمریکا و در مرحله انتظار گرین کارت

 

جهت ثبت نام وبینار مهاجرت به آمریکا شمالی اینجا کلیک کنید.