دیکشنری پایتون

  • 2021-08-17 13:48:27
  • پژواک دانش
دیکشنری پایتون

انواع داده های مرکبی شامل رشته ها، لیست ها و جند تایی ها از اعداد صحیح به عنوان اندیس استفاده می کنند. اگر سعی کنید انواع دیگر داده ها را به عنوان اندیس به کار ببرید، پیغام خطا دریافت می کنید.

 

دیکشنری ها همچون دیگر انواع داده های مرکب هستند با این تفاوت که می توانند هر نوع داده تغییر ناپذیری را به عنوان اندیس به کار برند. برای مثال، یک دیکشنری جهت ترجمه کلمات انگلیسی به اسپانیایی می سازیم.رشته ها، اندیس های این دیکشنری هستند. یک راه ساختن دیکشنری این است که کار را با یک دیکشنری تهی شروع کنیم و اعضا را به آن بیافزاییم. دیکشتری تهی با علامت {} مشخص می شود.

 

{} = eng2sp <<<

 'eng2sp['one']='uno <<<

 'eng2sp['two']='dos <<<

 

اولین انتساب، یک دیکشنری به نام eng2sp می سازد، دیگر انتساب ها عناصر جدیدی به دیکشنری اضافه می کنند. می توانیم مقدار جاری را به روش معمول چاپ کنیم:

print eng2sp <<<

{' one ':'uno ' , 'two' : 'dos' }

 

عناصر یک دیکشنری در لیستی که اعضای آن به وسیله کاما از هم تفکیک شده اند، ظاهر می شوند. هر قلم داده شامل یک اندیس و یک مقدار است که این دو به وسیله علامت کولن (:)از هم جدا شده اند. در یک دیکشنری اندیس ها کلید نامیده می شوند. بنابراین اعضا را جفت کلید - مقدار می نامند.

 

راه دیگری برای ساختن یک دیکشنری، فراهم کردن لیستی از جفت های کلید-مقدار با استفاده از نحوه نگارشی همچون خروجی اخیر است:

eng2sp = {'one ': 'uno ', 'two ': 'dos ', 'three': 'tres'} <<<

 

اگر مقدار eng2sp را مجددا چاپ کنیم، شگفت زده خواهیم شد:

print eng2sp <<<

{'one': 'uno' , 'three' : 'tres' , 'two' :'dos'}

 

جفت های کلید - مقدار به ترتیب نیستند، زیرا تا هنگامی که عناصر یک دیکشنری با اعداد صحیح اندیس گذاری نشده اند دلیلی برای حفظ ترتیب اعضا وجود ندارد، در عوض ما از کلیدها جهت مراجعه به مقادیر متناظر بهره می گیریم:

print eng2so ['two '] <<<

'dos'

کلید 'two'  مقدار 'dos' را نتیجه می دهد، هر چند در مکان جفت کلید-مقدار سوم ظاهر شود.

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین برنامه نویسی Pythonکلیک کنید.