آموزش برنامه نویسی متلب

  • 2021-08-30 12:52:52
  • پژواک دانش
آموزش برنامه نویسی متلب

ویژگی های اصلی MATLAB

 

1:فضای کاری متلب Work Space

 

متغیرهایی که در محیط متلب ایجاد می شوند در بخشی از حافظه به نام محیط کاری متلب ذخیره می گردند. فضای کاری برنامه های اسکریپت متلب با فضای کاری متلب یکسان است. یعنی اگر متغیری در محیط متلب تعریف شده باشد در یک برنامه اسکریپت می توان از آن استفاده کرد و بر عکس . اما برنامه های تابعی متلب دارای فضای کاری مختص به خود هستند و متغیرهای آنها در فضای کاری متلب وارد نمی شود.

 

2:نکاتی در مورد فضای کاری متلب Work Space 

 

الف:زمان اعتبار متغیرها:

 

متغیرهایی که در فضای کاری تعریف می شوند تنها در دو حالت زیر از حافظه پاک خواهند شد که به صورت خروج متلب یا استفاده از دستور clear است که تمامی متغیرها از حافظه پاک می شوند clear<< , jkih lj و تنها متغیرهای نامبرده شده از حافظه clear a b c << پاک می شوند.

ب:دستور Who , Whos : با استفاده از این دو دستور می توان اسامی و مشخصات متغیرهای موجود در فضای کاری را بدست آورد:

who <<

: Your varibles are

a b c 

whos<<

 Name                        Size                         Bytes class

a                            1*1                     8 double array

b                            1*1                     8 double array

c                            1*1                     8 double array

 

نکته: پنجره workspace نیز مشخصات متغیرهای موجود در فضای کاری را مانند دستور  whos نشان می دهد.

 

ج:ذخیره و بازیابی متغیرها: دستورات Save , load:

 

در صورتیکه بخواهیم پس از خروج از محیط متلب همه یا بعضی از متغیرهای موجود در فضای کاری برای استفاده های بعدی ذخیره گردند از دستور Save استفاده می کنیم. دستور load می توان متغیرهای ذخیره شده را به فضای کاری باز گرداند.

 

به عنوان مثال:

;a=5 , b=4 , c=7<<

;save c:\myfile.mat a c<<

همه متغیرها پاک می شوند clear <<

a <<

'undefined function or varible 'a???

load c:\myfile.met <<

a <<

a=5

b<<

'undefined function or varible 'a???

 

اما فرم کلی کاربرد دستورات save , load به صورت زیر می باشد:

save [filename] [variables]

load [filename] [variables]

 

در صورتی که اسم فایل نوشته نشود و فایل پیش فرض matlab.mat مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتی که نام متغیر ها نوشته نشود تمامی متغیرهای موجود در فضای کاری ذخیره و یا تمامی متغیرهای ذخیره شده در فایل بازیابی می شوند.

 

جهت ثبت نام وبینار برنامه نویسی Matlab اینجا کلیک کنید.