آموزش آرایه ها در متلب

  • 2021-09-08 23:22:27
  • پژواک دانش
آموزش آرایه ها در متلب

توابع و دستورات مفید در فایلهای m:

 

1-تابع disp(X): این تابع مقدار یک متغیر یا یک رشته متنی را نمایش می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید:

;n=10<<

disp(n)<<

10

disp('this is a string')<<

this is s string

 

2-تابع X=input(s):برای گرفتن مقدار یک متغیر از ورودی.

 

برای نمونه:

n=input('please tell me "n" value:")

--------------------------------------

please tell me "n" value:10

n=10

 

3-دستور pause:توقف موقت در حین اجرا:

pause

pause(n)%n saconds

SAMPLE: Enhanced Sample1 %

;n=10

;a=input(' "a" value=  ')

;b=input(' "b" value=  ')

;c=n*a^3/b+*n*a^2/b^2+6*n*a/b^3

;disp('please wait 5 seconds only!');pause (5)

;pause(5)

;disp('press any key to see answer.');pause

;(disp(' "C" value is= ');disp (c

 

مدیریت فایل: کار کردن با فایلهای و شاخه ها

 

بعضی از دستورات مفید:

 

1-دستور cd: تغییر و یا نمایش شاخه جاری

cd<<

c:\Matlab\Work

cd C:\MyDir<<

cd<<

C:\MyDir

 

2-دستور dir: نمایش نام فایلها و زیر شاخه های دایر کتوری جاری

 

3-دستور delete: حذف یا پاک کردن فایلها:

delete sample 1<<

 

روشهای ایجاد آرایه در محیط متلب:

 

1-با استفاده از علائم ; ، , ، []

 

از علامت ; برای تعیین سطر جدید و از علامت , برای تعیین ستون جدید استفاده می شود.

 

برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

a=[1,2,3;4,5,6]

a=123

456

b=[1,2,3,4,5,6]<<

b=1 2 3 4 5 6

 

نکته: به جای علامت ; از enter و به جای علامت , از فاصله خالی نیز می توان استفاده کرد.برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

 

c=[1 2,3

9 , 8 7 ; 6 5 4]

c=1 2 3

6 5 4 

9 8 7

 

2-با استفاده از علامت :

 

در مواقعی که عناصر یک آرایه رابطه خطی با یکدیگر داشته با شند از این  روش می توان استفاده کرد.

 

شکل کلی دستور به صورت زیر است:

ArryName=first : step : last

 

اگر Step حذف شود، مقدار 1 به جای آن بکار خواهد رفت

 

اگر last کوچکتر از First باشد، باید Step منفی باشد. در غیر اینصورت مقدار آرایه تهی خواهد شد.

 

برای نمونه از آرایه ":" به مثال زیر توجه کنید

;x=(0 0.1 :1)* pi<<

;(y=sin (x<<

z=1:5<<

z=12345

t=5:1<<

t=Empty mattix: 1 -by -0

 

3-با استفاده از توابع linspace  و logspace 

 

با ارائه عناصر اول و آخر و طول آرایه به این توابع می توان آرایه هایی خطی و یا لگاریتمی به دست  آورد.

(ArrayName=linspace (first, last, length

 

برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

;x=linspace (0,1 ,11) *pi<<

(y=logspace (1, 3 ,3<<

y=10  100   1000

 

4-با استفاده از ترکیبی از روشهای فوق

[x=[0,1,2, 4:2:12,18,19 <<

x=0 1 2 4 6 8 10 12 18 19 

[y=[10,1,7,4,6,-1;linspace (0,10,6); 5:-1 :0 <<

y= 10 1 7 4 6 -1

10 8 6 4 2 0 

0 1 2 3 4 5

 

جهت ثبت نام وبینار برنامه نویسی Matlab اینجا کلیک کنید.