ماتریس ها در آرایه ها

  • 2021-09-13 02:07:50
  • پژواک دانش
ماتریس ها در آرایه ها

عملکرد ماتریس ها در زبان برنامه نویسی متلب_MATLAB

 

معرفی ماتریس های ویژه:

 

[ ]: ماتریس نهایی

 

eye: یک ماتریس یکه با ابعاد داده شده ایجاد می کند.

 

ones: یک ماتریس که تمامی عناصر آن یک می باشند با ابعاد داده شده ایجاد می کند.

 

zeros: یک ماتریس صفر با ابعاد داده شده ایجاد می کند.

 

rand: یک ماتریس با عناصر راندوم با توزیع یک نواخت به ابعاد داده شده ایجاد می کند.

 

randn: یک ماتریس با عناصر راندوم با توزیع نرمال به ابعاد داده شده ایجاد می کند.

 

برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

ones(2,3)<<

=ans

1  1  1

1  1  1

ones(2)<<

=ans

1  1  

1  1

-----------------

 

عملیات ریاضی بر روی آرایه ها در محیط متلب:

1:عملیات اسکالر-آرایه: * , \ , /, ^, +, -

 

با استفاده از عملگرهای ریاضی متلبMATLAB به راحتی می توان عملیات ریاضی اسکالر-آرایه را انجام داد.

 

برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

 

;[x= [1 2 3 ;4 5 6;7 8 9<<

y=2 * x + 4<<

=y

10  8  6

16  14  12 

22  20  18

 

2:عملیات ریاضی عنصری بین دو آرایه : *. , \ . , / . , ^ . , +, -

 

بدین منظور باید دو آرایه حتما هم بعد باشند.

 

;[a=[2 4 6 ; 3 5 6 ;10  -1  0<<

;[b=[-1 0 0 ; 2 1 1 ;0  0  3<<

c=(2*a./(b+1)) .^ 2<<

=c

inf   64  144

36   25    4 

0    4      400

 

3:عملیات ماتریسی: * , \ , /, ^, +, - 

 

برای محاسبه ترانهاده یا عملیات یک ماتریس از علامت ' استفاده می شود.

 

a=[2 1 7<<

1- 5 4 

;[0, 6, 6 

'b=a<<

6  4   2 

6  5    1

0  1-  7

--------------------------

 

بکار بردن توابع ریاضی بر روی آرایه ها:

 

توابع متلب MATLAB به صورت ماتریسی عمل می کنند. یعنی لازم نیست

تابعی مانند sin را یک به یک بر روی عناصر یک آرایه اعمال کرد. بلکه به

راحتی می توان با یک دستور مقدار سینوس کل عناصر آرایه را محاسبه

نمود.

;[a=[2  4  6 ; 3  5  6; 10  -1  0<<

(SinA=sin(abc(a) / 10<<

=SinA

0.5646    0.3894    0.1987

0.5646    0.4794    0.2955

0            0.0998     0.8415

 

جهت ثبت نام وبینار برنامه نویسی Matlab اینجا کلیک کنید.