دستورorder by در محیط برنامه نویسی PHP

کاربرد دستور ORDER BY در محیط برنامه نویسی PHP:

 

دستور select اطلاعات تمامی فیلدهای تعیین شده برای آن را بر اساس فیلد اول مرتب کرده و نمایش می دهد. اما ممکن است شما بخواهید اطلاعات را بر اساس مقدار یک فیلد دیگر غیر از فیلد اول به صورت همزمان مرتب نمایید برای این منظور بایستی پس از دستور select نام فیلد یا دو فیلدی که می خواهید اطلاعات خروجی بر اساس آن مرتب شوند را به ترتیب در مقابل عبارت order by تعیین کنید.

 

نکته که باید در این دستور رعایت کنید این است که این دستور به صورت پیش فرض اطلاعات را به صورت صعودی یعنی از کوچک به بزرگ مرتب می کند و برای اینکه از نزولی یعنی از بزرگ به کوچک مرتب شود باید پس از تایپ فیلدها از عبارت DESC استفاده کنید. 

 

برای نمونه به مثال زیر توجه کنید که با استفاده از این دستور مقدار خروجی بر اساس نام به صورت نزولی مرتب می شود:

 

php?>

;("coo=@mysqli_ connect(" localhost"," root"," school$

} ( ( ) if (!mysqli_ connect _error 

; "query=" select * from user order by name$

; (table=mysqli_ query($coo , query$

'echo "<table  border"" ' 3

<tr>

<tr> ID </th>

<tr> Name </th>

<tr> Family </th>

;"<tr/>

}((while ($rows ""mysqli _fetch _assoc( $table

;"<echo "<tr

;"<echo "<th>" .$ rows ['id'] . "</ th

;"<echo "<th>" .$ rows ['name'] . "</ th

;"<echo "<th>" .$ rows ['family'] . "</ th

;"<echo "</tr

{

;"<echo "</table

;(mysqli_close ($coo

{

else

}

; 'echo 'error  connect

{

<?

 

خروجی:

NAME    Family     ID

5      Ali        Rezaei

ali        moradi     7

ali          rajaii    10

amir    aramiyan   8

mohsen   Rajabli    6

------------------------

 

به مثال دوم دستور orderby توجه کنید که در اینجا idها به صورت نزولی (بزرگ به کوچک) در خروجی نمایش داده می شود.

 

php?>

;("coo=@mysqli_ connect(" localhost"," root"," school$

} ( ( ) if (!mysqli_ connect _error 

; "query=" select * from user order by ID  DESC$

; (table=mysqli_ query($coo , query$

<'echo "<table  border"" ' 3

<tr>

<tr> ID </th>

<tr> Name </th>

<tr> Family </th>

;"<tr/>

}((while ($rows ""mysqli _fetch _assoc( $table

;"<echo "<tr

;"<echo "<th>" .$ rows ['id'] . "</ th

;"<echo "<th>" .$ rows ['name'] . "</ th

;"<echo "<th>" .$ rows ['family'] . "</ th

;"<echo "</tr

{

;"<echo "</table

;(mysqli_close ($coo

{

else

}

; 'echo 'error  connect

{

<?

 

خروجی:

NAME    Family     ID

ali          rajaii    10

sina     astaneh     9

amir    aramiyan   8

ali        moradi     7

mohsen   Rajabli    6

5      Ali        Rezaei

------------------------

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین طراحی وب با PHP   کلیک کنید.