اظهارنامه مالیاتی

  • 2021-05-04 14:49:38
  • پژواک دانش
اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

 

در ادامه بخش اول بعد از پایان شناسایی و ثبت نام به سراغ دریافت و پردازش اظهارنامه حوزه های کاری مالیاتی می رویم که بر اساس مفادهای زیر انجام می گردد و عبارتند از:

 

ماده 21 : اظهارنامه های مالیاتی مودیان به صورت الکترونیکی (www.tax.gov.ir) و غیر الکترونیکی دریافت و توسط " حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه" مورد پردازش قرار میگیرد.

 

ماده 22: حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:

در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، با رعایت مقررات ماده 97 قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.

 

تبصره1: در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده 157 قانون( تا 5 سال مهلت رسیدگی) نخواهد بود.

 

تبصره 2: در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده 97 قانون، برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 203 و قسمت اخیر تبصره 2 آن و ماده 208 قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد.

 

توجه فرمایید در این قسمت شما باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

پردازش- ایجاد (تولید)-صدور تشخیص-ارسال برای ابلاغ-ارجاع به حسابرسی

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.