حوزه های کاری مالیاتی/ قسمت دوم حسابرسی میدانی

حوزه های کاری مالیاتی / حسابرسی میدانی

 

قسمت دوم حسابرسی میدانی:

 

تبصره 6- مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تایید یا رد می نماید. در صورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود. در غیر این صورت، مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد.

 

تبصره 7- در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسئول حسابرسی پس از تایید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تایید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مودی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر می شود.

 

تبصره 8- در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می نماید.

 

ترتیب بخش های مختلف حسابداری میدانی به صورت زیر می باشد:

دعوت اسناد *در اقامتگاه قانونی یا محلی که بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده*- ابلاغ دعوت *فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از 7 روز و بیشتر از 15 روز باشد*-  صورت مجلس * ارائه اسناد و مدارک و دفاتر*- تکمیل کاربرگ * الصاق مدارک به کابرگ و ارسال به مسئول حوزه کاری حسابرسی*- تنظیم گزارش *موارد مشکوک به فرار مالیاتی به حوزه کاری بازرسی تعیین ماخذ و درآمد مشمول*- صدور برگ تشخیص *ارسال به حوزه کاری ابلاغ*- ابلاغ برگه *ابلاع مودی*

 

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.