حسابرسی اداری

  • 2021-05-08 23:53:07
  • پژواک دانش
حسابرسی اداری

حوزه های کاری مالیاتی / حسابرسی اداری

 

 تعریف حسابرسی اداری: در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مودی دعوت می شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مودی مکلف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مودی، حسابرس می بایست با توجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورت مجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی (www.tax.gov.ir) و تکمیل کاربرگهای مربوط اقدام و مراتب را برای تایید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت مجلس به مودی مسترد می شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتیکه امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

 

تعریف بخش های مختلف حسابداری اداری:

 

دعوت اسناد * در اداره امور مالیاتی*- ابلاغ دعوت * فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از 7 روز و بیشتر از 15 روز باشد*- صورت مجلس *ارائه اسناد و مدارک و دفاتر*- تکمیل کاربرگ *ارسال به مسئول حوزه کاری*- استرداد اسناد و مدارک * ظرف شش روز کاری*- تنظیم گزارش *تعیین ماخذ و درآمد مشمول*- صدور برگ تشخیص *ارسال به حوزه کاری ابلاغ*- ابلاغ برگه *ابلاغ مودی*

 

 

جهت ثبت نام کارگاه آنلاین حقوق مالیاتی کلیک کنید.